Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydzierżawienie gruntu gminnego

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU GMINNEGO

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Niezwłocznie, po uzyskaniu wymaganych dokumentów (w zależności od potrzeb zarządzenie, uchwała).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Nie przysługuje.

VII. OPŁATA

- Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

- Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych danych wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia.

X. ZAŁĄCZNIKI:
  1. Mapa z wrysowanym obszarem dzierżawy.
  2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, REGON oraz aktualnego odpisu z KRS.
  4. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez Pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnieńi spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanegow interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – zawarcie umowy dzierżawy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu zawarcia umowy dzierżawy, a niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.


  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN XVII [ 1 ]
WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU GMINNEGO WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU GMINNEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1031
18-05-25 13:26
185.56KB

Redakcja strony: Wydzierżawienie gruntu gminnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl