Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek „uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu”.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu jest nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu (każdorazowo wyznacza się go w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu). Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Miejska, o czym informuje się wnoszącego uwagi.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zgodnie z art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcia o nieuwzględnieniu uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

VII. OPŁATA

Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

O odrzuceniu uwag rozstrzyga Rada Miejska w uchwale przyjmującej plan zagospodarowania przestrzennego.

X. ZAŁĄCZNIKI:

- brak

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są: strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN IV [ 1 ]
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 786
18-05-25 13:13
184.81KB

Redakcja strony: Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wgląduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl