Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O ZMIANĘ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Mapa terenu w skali 1:100 lub 1:2000.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- W zależności od decyzji Rady Miejskiej informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.
- Rozpatrzenie wniosku zależne od decyzji Rady Miejskiej.          

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Nie przysługuje.

VII. OPŁATA

- Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

- Wniosek należy złożyć wKancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapa terenu w skali 1:1000 lub 1:2000.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są: strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPNXXIII [ 1 ]
Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
15-11-23 08:12
Bożkiewicz Mariola
312.35KB

Redakcja strony: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl