Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI – etap I – WYDANIE POSTANOWIENIA

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości– segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dokonanie rozgraniczania nieruchomości.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczaniu nieruchomości nie służy prawo wniesienia zażalenia.

VII. OPŁATA

Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
Pobierana jest opłata za:
1. oświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii wnosi się opłatę w wysokości 5 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę,
2. Opłaty dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku w kasie urzędu (segment B I piętro pokój nr 8) lub
bezgotówkowo na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- brak

X. ZAŁĄCZNIKI:

- brak

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Podstawa prawna - przepisy ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne. Odbiorcami danych są: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, geodeta uprawniony i inne strony postępowania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (nie przewiduje się). Dane będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa, tj. po załatwieniu sprawy zostają przekazane do archiwizacji wieczystej. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN IX [ 1 ]
WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI – etap I – WYDANIE POSTANOWIENIA WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI – etap I – WYDANIE POSTANOWIENIA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1153
18-05-25 13:14
185.97KB

Redakcja strony: Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowieniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl