Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
2. 6 egzemplarzy kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną, z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem.
3. Umowy zawarte między właściwymi jednostkami organizacyjnymi, a inwestorem w zakresie istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.
4.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

   - W ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, po złożeniu kompletu dokumentów.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. OPŁATA

      OPŁATA SKARBOWA (z chwilą wniesienia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy):

 1. Opłata skarbowa – w sprawach określonych w art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) nie wnosi się opłat. W pozostałych przypadkach uiszcza się opłatę skarbową w oparciu o art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „a” ww. ustawy w wysokości 107,00 zł.
 2. Za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii wnosi się opłatę w wysokości 5 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę.
 3. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,00 zł.
  Opłat dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku w kasie urzędu (segment B, I piętro pokój nr 8) lub bezgotówkowo na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.
VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

       W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

       Odbiór decyzji administracyjnej może nastąpić w następujący sposób:
          - za pośrednictwem poczty,
        - osobiście przez wnioskodawcę.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. 6 egzemplarzy mapy zasadniczej z nakdładką ewidencyjną (w oryginale) terenu, ktorego wniosek dotyczy i obszaru , na który inwestycja będzie oddziaływać - odległość nie mniejsza niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem (w skali 1:500, 1:100, a w przypadku inwestycji liniowych nawet 1:2000) z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem (do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomości w Bieruniu, ul. św. Kingi 1).

2. Umowy zawarte między właściwymi jednostkami organizacvyjnymi a inwestorem w zakresie istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu (m.in. : zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej - warunki techniczne przyłączenia do sieci). Warunki techniczne do uzyskania:

a) Tauron Polska Energia S.A., 40-118 Katowice, ul. Widok 19 (elektroenergetyka) lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii elektroenergetycznej,

b) Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4 (wodociągi).

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień
i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej. Podstawa prawna: art. 53 ust. 1 i 3 oraz ust. 4, art. 54, art. 59 ust.1, art. 60 ust.1 i ust. 4, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4, art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, art. 6 ust. 1 lit c RODO.

 Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są/mogą być: podmioty określone w art. 53 ust. 4 pkt 1- 12c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz strony postępowania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (jeżeli ma to zastosowanie). Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN V [ 1 ]
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1279
18-05-25 13:15
259.37KB

Redakcja strony: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl