Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO.

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udzielenie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną w skali 1:1000.
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Nie przysługuje.

VII. OPŁATA

- Opłata skarbowa – uiszczana jest w oparciu o art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „b” na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm) w wysokości 17,00 zł.

Opłaty dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku w kasie urzędu (segment B I piętro pokój nr 8) lub
bezgotówkowo na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE JEST WYŁĄCZENI W CELU PRZEDŁOŻENIA W URZĘDZIE SKARBOWYM. W INNYCH PRZYPADKACH WŁAŚCIWYM JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGODPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną w skali 1:1000.

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokośco 17 zł.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 217 §1 i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są: strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.


  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN I [ 1 ]
WNIOSEK O UDZIELENIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WNIOSEK O UDZIELENIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1034
18-05-25 13:12
185.05KB

Redakcja strony: Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl