Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
2. Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Niezwłocznie, nie później jednak niż do 2 tygodni od daty złożenia kompletu dokumentów.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Nie przysługuje.

VII. OPŁATA

1. Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł

Opłaty dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku w kasie urzędu (segment B I piętro pokój nr 8) lub
bezgotówkowo na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacji i Obsługi mieszkańca lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańca.

X. ZAŁĄCZNIKI:

- brak

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 9 stycznia 2012r. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być strony podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu ustalenia numeru porządkowego nieruchomości, a niepodanie danych może skutkować odmową rozpatrzenia złożonego wniosku. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN XII [ 1 ]
WZÓR WNIOSKU O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO WZÓR WNIOSKU O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1039
18-05-25 13:17
182.25KB

Redakcja strony: Ustalenie numeru porządkowego budynkuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl