Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2. Decyzja administracyjna lub zawarta w formie aktu notarialnego umowa ustanawiająca bądź przenosząca prawo użytkowania wieczystego (np. umowa sprzedaży, darowizny, zamiany).
3. Prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po uprawnionym użytkowniku wieczystym.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. OPŁATA
 1. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odpowiada wartości prawa własności nieruchomości pomniejszonej o wartość prawa użytkowania wieczystego. Obie wartości ustala rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym wykonanym na zlecenie organu właściwego do wydania decyzji o przekształceniu tj. dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Bieruń - Burmistrza Miasta Bierunia.
 2. Na wniosek nabywcy nieruchomości, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może być rozłożona na raty, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
 3. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z pkt 2, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 4. Wierzytelność z tytułu opłaty, o której mowa w pkt 2, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  1. Od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, Burmistrz Miasta Bierunia udziela bonifikaty na wniosek  wnioskodawcy/ów – wszystkich współużytkowników wieczystych (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XIII/4/2011 z dnia 24.11.2011 r.).
   1. W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków opłatę, o której mowa w pkt. 1, obniża się o 50%.
 5. Opłatę z tytułu przekształcenia należy uiścić na konto gminy Bieruń.
 6. Opłata skarbowa – uiszczana jest na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1827 z późn. zm.) w wysokości 10,00 zł, z chwilą wniesienia wniosku.
 7. Ostateczna decyzja o przekształceniu podlega wpisowi do księgi wieczystej na wniosek i koszt osoby, na rzecz, której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 8. Przekształcenie następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990 r.
VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

- Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

       Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić:

Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.
1a. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić  również osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:
1)w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
Art. 2.1. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić  współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Decyzja administracyjna lub zawarta w formie aktu notarialnego umowa ustanawiająca bądź przenosząca prawo użytkowania wieczystego (np. umowa sprzedaży, darowizny, zamiany).
2. Prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po uprawnionym użytkowniku wieczystym.
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.                                     o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być strony podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a niepodanie danych może skutkować odmową rozpatrzenia złożonego wniosku. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

 


 
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN XV [ 1 ]
WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 697
18-05-25 13:25
189.56KB

Redakcja strony: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl