Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

V. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

- W terminie do 1 marca każdego roku. W przypadku gruntów będących przedmiotem współużytkowania wieczystego, wniosek składają wszyscy użytkownicy wieczyści.

VI. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Nie przysługuje.

VIII. OPŁATA

- Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

IX. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

- Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacji i Obsługi mieszkańca lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

X. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańca urzędu

XI. ZAŁĄCZNIKI:
  1. Dokument potwierdzający wysokość dochodów rocznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok kalendarzowy               w którym staramy się o bonifikatę.
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej –  udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanej na te cele. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być strony podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanej na te cele, a niepodanie danych może skutkować odmową rozpatrzenia złożonego wniosku. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN XVI [ 1 ]
WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
18-05-25 13:25
222.26KB

Redakcja strony: O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl