Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu jest udostępniana:
1. na stronie Urzędu Miejskiego w Bieruniu - www.bierun.pl,
2. na wniosek ustny,
3. na wniosek pisemny - pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub faksu.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, zgodnie ze sposobem udostępnienia wskazanym przez wnioskodawcę, może być przekazana ustnie lub pisemnie (na papierze, na elektronicznym nośniku danych lub za pomocą poczty elektronicznej, lub elektronicznej skrzynki podawczej).

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem ze wskazaniem, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja_publiczna [ 2 ]
Rejestr Kultury Rejestr Kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 976
18-10-02 13:04
Bednarczyk Dawid
337.26KB
Wniosek Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 875
13-04-10 14:23
Bednarczyk Dawid
32KB

Redakcja strony: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7822

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl