Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
2. Zgody strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji na rzecz osoby ubiegającej
się o jej przeniesienie.
3. Oświadczenie wnioskodawcy o przejęciu wszystkich warunków zawartych w wyżej wymienionej decyzji.
4. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (gdy w imieniu wnioskodawcy działa osoba upoważniona przez niego).

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Niezwłocznie, po doręczeniu kompletu dokumentacji.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. OPŁATA

1. Opłata skarbowa – w sprawach budownictwa mieszkaniowego wnioski i decyzje są zwolnione z opłat. Jeśli wniosek dotyczy inwestycji o innym charakterze (np.: budynku usługowego, garażu o powierzchni ponad 10m2) uiszcza się opłatę skarbową w oparciu o art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „a” ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) w wysokości 56 zł (wraz ze złożeniem wniosku o przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby).
2. Opłat dokonuje się w kasie urzędu (segment B, I piętro, pokój nr 8) lub bezgotówkowo na konto Urzędu  nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

- Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Zgody strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji na rzecz osoby ubiegającej
się o jej przeniesienie.
2. Oświadczenie wnioskodawcy o przejęciu wszystkich warunków zawartych w wyżej wymienionej decyzji.
3. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (gdy w imieniu wnioskodawcy działa osoba upoważniona przez niego).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień
i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej. Podstawa prawna: art. 53 ust. 1 i 3 oraz ust. 4, art. 54, art. 59 ust.1, art. 60 ust.1 i ust. 4, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4, art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, art. 6 ust. 1 lit c RODO.

 Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są/mogą być: podmioty określone w art. 53 ust. 4 pkt 1- 12c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz strony postępowania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (jeżeli ma to zastosowanie). Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.


 
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GPN XIII [ 1 ]
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI WZ NA RZECZ INNEJ OSOBY WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI WZ NA RZECZ INNEJ OSOBY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 762
18-05-25 13:23
213.28KB

Redakcja strony: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osobyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl