Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dz. U. Poz. 1716).

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – segment A, II piętro, pokój nr 17.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2) odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia1
3) odpis księgi wieczystej lokalowej1 (dot. właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego)
4) dokumenty potwierdzające następstwo prawne (umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem.
5) aktualny odpis z KRS-u (dot. osób prawnych)
6) wypis z ewidencji gruntów i budynków

 V. OPŁATY:

W postępowaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłata skarbowa pobierana jest za następujące czynności:

  • za wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 50,00 zł,
  • za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy osób bliskich),
  • za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł za każdą stronę.

Opłaty dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miejski w Bieruniu, Kancelaria Urzędu (segment B, parter) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Rynek 14 43-150 Bieruń.

VII. TERMIN I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU:

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:                     

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

IX. UWAGI:           

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.
Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.
Przez grunty zabudowane należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1)  mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2)  mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3)  o których mowa w pkt 1 lub 2 ustawy przekształceniowej, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:

1) parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);
2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:
a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,
b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:
- art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99),
- innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

X. INNE INFORMACJE:           

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu, prosi o niezwłoczne powiadomienie osoby prowadzące sprawę, jeżeli zmieniły się jakiekolwiek dane wynikające z odpisu księgi wieczystej nieruchomości prowadzonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie zaświadczenia od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W szczególności prosimy o zgłoszenie zmian wynikających z:
- zawarcia umowy sprzedaży, darowizny, działu spadku, wyodrębnienie własności lokalu itp. dot. zbycia nieruchomości w całości bądź w części,
- zmiany danych osobowych użytkowników wieczystych (np. zmiana nazwiska),
- śmierci współużytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości,
- dokonania podziału nieruchomości gruntowej,
- wszczęcia postępowania dot. wywłaszczenia części nieruchomości.

 Ponadto prosimy o informacje o ewentualnych planowanych sprzedażach wnioskowanej nieruchomości.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być strony podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a niepodanie danych może skutkować odmową rozpatrzenia złożonego wniosku. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GN_XXVI [ 1 ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu 2019 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 659
19-01-03 14:56
Wilk Katarzyna
595.26KB

Redakcja strony: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl