Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Retencja

Oświadczenie o powierzchni zmniejszającej naturalną  retencję terenową
 w celu naliczenia opłaty za zmniejszenie  naturalnej retencji

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy  Oświadczenie o powierzchni zmniejszającej naturalną  retencję  terenową

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Jacek Dzióbek

IV. Wymagane dokumenty:

V. Termin realizacji:

Od dnia złożenia oświadczenie w ciągu miesiąca,

VI. Tryb odwoławczy

Reklamacja od  wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 14 dni od daty doręczenia informacji .

VII. Opłaty

Za złożenie oświadczenie – brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańca w Urzędzie Miejskim lub przesłać na adres: ul. Rynek 14, 43 – 150 Bieruń.

IX. Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą Prawo wodne:

 

Art.269

1.  Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:

1) zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż  70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

Art. 270

7. Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż  70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

 

Art. 272

8. Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż  70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej ustala się jako  iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości  utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

10. Ustalając wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 – 9, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

22 Wysokość opłaty za usługi wodne, o której mowa w ust. 8. ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

23. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, o której mowa w ust. 8, wnosi opłatę na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym  doręczono mu informację, o której mowa w  ust. 22.

 

 

 

Art. 552.

2a. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje      również na podstawie:

1) odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami albo

2) oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

2b. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich:

1) Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 272 ust. 1–7 i 9 oraz art. 275 ust. 8 pkt 2 i 4,

2) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8

– w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

2j. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m2 wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, wraz z informacją o powierzchni tej nieruchomości, istnieniu urządzeń do retencjonowania wody oraz o ich pojemności.

 

X. Załączniki

Oświadczenie 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK IX [ 2 ]
Wniosek o wydanie warunków na odprowadzenie wód opadowych Wniosek o wydanie warunków na odprowadzenie wód opadowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-11-28 17:13
Szczygieł Agnieszka
728.72KB
Wzór oświadczenia Wód Polskich - ograniczenie retencji  naturalnej do wypełnienia.docx Wzór oświadczenia Wód Polskich - ograniczenie retencji naturalnej do wypełnienia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-11-28 17:16
Pawlus Tomasz
23.04KB

Redakcja strony: RetencjaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl