Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej - Biuro Zarządzania Mieniem

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Bednorz

IV. Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego  
• Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

V. Termin realizacji:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

VI. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach z pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii na parterze lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

IX. Uwagi:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: ). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku energetycznego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne tj. firma Rekord Sl Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kasprowicza 5. Decyzje dotyczące przyznania dodatku energetycznego nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydania decyzji, a niepodanie danych może skutkować nierozpatrzeniem wniosku lub wydaniem decyzji negatywnej. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK XXIV [ 1 ]
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-07-17 13:20
Watoła-Czarnota Barbara
818.59KB

Redakcja strony: Wniosek o wypłatę dodatku energetycznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl