Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Agnieszka Szczygieł

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek ceidg.
2. Dowód osobisty.

V. Termin realizacji:

1 dzień roboczy

VI. Tryb odwoławczy

Brak.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Bieruniu Rynek 14 - pokój nr 19 IIpiętro, segment B, Wydział Gospodarki Komunalnej.

IX. Uwagi:

I. organem rejestrującym działalność gospodarczą jest Minister Rozwoju. Informacje na temat rejestracji działalności gospodarczej udostępnione są na stronie: www.ceidg.gov.pl.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

          1. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
          2. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
          3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
          4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
          5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP.

X. Załączniki

- Druki CEIDG dostępne są na stronie biznes.gov.pl

XI. Dodatkowe informacje

Gdzie mogę kupić bezpieczny podpis elektroniczny i ile będzie to kosztowało?
Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki.
Są to:
• Krajowa Izba Rozliczeniowa,
• Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
• AssecoDataSystems S.S.
• CenCert

Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia). Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika, albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego.
Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany? Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

         Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
         Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
         Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
         Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).
         W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym należy złożyć formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.
         Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
         Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
         Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
         Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej bezterminowo.
         Przedsiębiorca w momencie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może podać datę jej wznowienia. W takim przypadku nie jest konieczne składanie dodatkowego wniosku o wznowienie.
         Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zawieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia.
         Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
         Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
         Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
         W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem przedsiębiorcy wówczas składa on formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń). Kiedy natomiast przedsiębiorca wykonuje pełnoetatową pracę płatną w wysokości co najmniej minimalnej pensji krajowej, wówczas może zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. Ponadto w przypadku zatrudniania pracowników należy dokonać ich zgłoszenia w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.
         Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).
         Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek PIT jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika. W przydatku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym w którym należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

Redakcja strony: Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl