Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. Osoba prowadząca sprawę:

Agnieszka Szczygieł

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemną zgodę właściciela , użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

V. Termin realizacji:

1 miesiąc

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Opłaty

Zgodnie z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłatę za zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% - 18% alkoholu, 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku nabycia lub utraty jego ważności dokonuje się proporcjonalnie do okresu jego ważności.
1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5%-18% alkoholu- wnosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu-wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.
2. Opłaty dokonuje się w kasie urzędu lub na Konto Urzędu Miejskiego w Bieruniu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Bieruniu- punkt obsługi mieszkańców, Bieruń Rynek 14 .

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

Wniosek

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GK IV [ 1 ]
Wydanie / zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Wydanie / zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-11-28 17:10
Szczygieł Agnieszka
1.11MB

Redakcja strony: Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl