Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały Nr XIII/1/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2019 rok, Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

       I.  Rodzaj zadania

„Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez wspieranie i promocję zdrowego trybu życia oraz uświadamianie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu”.

W ramach realizacji zadania przewiduje się  m. in.:

-        organizację wyjazdu dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Bieruń powiązanego z programem terapeutycznym,

-        prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Bierunia,

-        realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych dla podopiecznych świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz uczniów bieruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

    II.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5 000 zł.

 

  IV.  Zasady przyznawania dotacji

 1. Realizacja zadania publicznego zlecana jest w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
  w realizacji zadań o podobnym charakterze.
 3. Zadanie określone w pkt I ma formę wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

 1. Wymagany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł bez uwzględnienia wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) i rzeczowego – minimum 10% kosztu całego zadania.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 10%, natomiast zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.
 3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Bierunia.
 4. Dotacja może zostać przyznana nawet wtedy, gdy złożona będzie tylko jedna oferta
  na wykonanie zadania publicznego.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bieruń nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 

     V.  Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizację zadania przewiduje się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
 2. Dotowany jest zobowiązany do wykorzystania dotacji, zgodnie z celem na jaki ją otrzymał i na warunkach określonych umową.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością oraz z zachowaniem obowiązujących standardów i przepisów, określonych w ofercie.
 4. Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Bieruń.
 5. Oferent musi posiadać odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego ofertą.
 6. Dotujący sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania przez dotowanego,
  w zakresie wydatkowania przekazanych mu środków finansowych, jak i wkładu własnego  na cele określone w umowie.
 7. Dotowany na żądanie kontrolującego (wskazanego przez gminę) zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty oraz udzielić stosownych wyjaśnień, w zakresie wydatków finansowanych z dotacji.
 8. Szczegóły odnośnie sposobu i terminu przekazywania środków finansowych, warunków realizacji zdania oraz kontroli wydatków zostaną określone w umowie.
 9. Dotowany podmiot zobowiązany jest do:

a)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

b)      dołączenia do sprawozdań z realizacji zadania publicznego:

-        kserokopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów finansowych (rachunków, faktur, dokumentów księgowych), wchodzących w skład przedkładanego sprawozdania,

-        dokumentów potwierdzających opłacenie faktur i rachunków,

-        innych dokumentów mogących mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zdania.

 

  VI.  Przygotowanie oferty

 1. Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) – do pobrania poniżej.
 2. Do oferty należy dołączyć: 
 • statut organizacji,
 •  sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni,
 • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok poprzedni.

 

 1. VII.  Termin i miejsce składania ofert.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu,  ul. Rynek 14 (Kancelaria) w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji lub podmiotu uprawnionego, z oznaczeniem, że dotyczy konkursu ofert oraz wskazaniem nazwy zadania publicznego.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez ich otwierania.
 1. VIII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
 1. Oferty będzie rozpatrywać komisja powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia.
 2. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
 1. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
 • ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony,
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot uprawniony będą realizować zadanie publiczne,
 • ocenia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Komisja konkursowa przedstawia rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Miasta Bierunia.
 2. Wybór ofert zatwierdza Burmistrz Miasta Bierunia.
 3. Wyboru ofert dokonuje się w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 4. Burmistrz Miasta Bierunia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

 

  IX.  Informacja o zrealizowanych w 2018 r. i 2019 r. przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych tego samego rodzaju, jak określone w pkt I i związanych z nimi kosztami

 Rok 2018

„Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez wspieranie i prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia i ukazujących zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu”.

Koszt całkowity zadania 5 600 zł, z tego z dotacji Gminy Bieruń 5 000 zł.

 

Rok 2019

Brak zrealizowanych zadań tego samego rodzaju.

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-06-14 11:22
Mokry Anna
762.83KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 45745

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl