Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Działanie na rzecz mieszkańców Miasta Bierunia

OGŁOSZENIE W związku ze złożoną zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ofertą Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu

Burmistrz Miasta Bierunia

informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą:

" Działanie na rzecz mieszkańców Miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności
i wydawania jej w punkcie wydawania żywności"

1. Rodzaj zadania

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2. Wysokość środków publicznych

Na realizację powyższego zadania wnioskowana kwota wynosi 10 000 zł, co stanowi 90% zaoferowanego zadania do wykonania.

3. Prawidłowość złożonej oferty

Ofertę złożono dnia 8 września 2011 r. na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia (Dz.U. z 2011 nr 6 poz. 25) na zadanie wynikające z priorytetów "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2011 rok" przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr IV/7/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

4. Tryb postępowania

Oferta widniała w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz umieszczona była na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, począwszy od 12 września br. (wymagany 7 dniowy termin zamieszczenie oferty), żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.

5. Rozstrzygnięcie

Biorąc pod uwagę spełnienie przez oferenta wymogów wynikających z art. 19 a, ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Bierunia uznając celowość realizacji zadania publicznego zawarł w dniu 22 września 2011 r. umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„Działanie na rzecz mieszkańców Miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności".

Redakcja strony: Działanie na rzecz mieszkańców Miasta BieruniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1790

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl