Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC V

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Orocz

IV. Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz wniosku.
2.Dowód wniesienia opłaty.
3.Oświadczenie Wnioskodawcy, że dotychczas nie występował z wnioskiem o wpisanie przedmiotowego aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
4.Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
5.Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego z USC właściwego ze względu na miejsce zdarzenia - w przypadku gdy wniosek o odtworzenie składa się do innego urzędu niż miejsce rejestracji zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
6.Dowody (dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające:

   1. Fakt powstania i treść aktu, którego treść ma być odtwarzana.
   2.Zaginięcie bądź zniszczenie całości lub części księgi stanu cywilnego, w której akt powstał.

7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający transkrypcję aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. sprostowania. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

VI. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego transkrypcję: 39 PLN.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 6, parter, segment A

IX. Uwagi:

W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego. Odtworzenie polega na wpisaniu do rejestru stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem 1 marca 2015 roku wraz z adnotacją w akcie stanu cywilnego o odtworzeniu. Treść aktu stanu cywilnego podlegającego odtworzeniu ustala się na podstawie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, odpisu księgi stanu cywilnego, jeżeli został sporządzony, lub innych dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, które zawierają dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.

XX. Załączniki

Brak

Redakcja strony: Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl