Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC I

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Orocz

IV. Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz wniosku.
2.Dowód wniesienia opłaty.
3.Dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
4.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

1.Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2.Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nie nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
3.Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

VI. Tryb odwoławczy

1.Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
2.Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
3.Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

VII. Opłaty

22 zł. za odpis skrócony,
33 zł. za odpis zupełny,
24 zł. za zaświadczenie.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy:

ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 6, parter, segment A

IX. Uwagi:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:
1.Osoby, której akt dotyczy.
2.Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka.
3.Przedstawiciela ustawowego, opiekuna.
4.Osoby , która wykaże w tym interes prawny.
5.Sądu, prokuratury.
6.Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny
7.Organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: USC IA [ 1 ]
Wniosek o wydawanie odpisów skróconych i zupełnych Wniosek o wydawanie odpisów skróconych i zupełnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 793
18-12-31 09:43
14.68KB

Redakcja strony: Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl