Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia

z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14.

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: , tel. 32 780 09 25).

Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa w ramach sprawowania władzy publicznej w celu ustalania zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy Bieruń - podstawa prawna: art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia    29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są/mogą być kancelarie prawne.

Decyzje dotyczące corocznego wymiaru podatków lokalnych podejmowane są w sposób zautomatyzowany za pomocą systemu informatycznego, dla osób na których ciąży obowiązek podatkowy.

W przypadku, gdy Podatnik nie poda swoich danych, i nie będzie można zrealizować zadania ustawowego, może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Dane będą przechowywane jedynie w okresie wskazanym przepisami prawa – tj. 10 letni okres archiwizacji.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

Redakcja strony: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl