Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne)

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych

II. Wydział realizujący:

Referat Podatków

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Jeleń

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku lub odroczenia zapłaty zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej),
2. Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej),
3. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej).

V. Termin realizacji:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku w formie decyzji

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

1. W przypadku, gdy podatnik jest przedsiębiorcą a wnioskowana pomoc jest pomocą de minimis należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – (tj Dz. U. z 2018 r., poz. 362),
2. Zaświadczenie o dochodach podatnika (współmałżonka i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),
3. Kopie deklaracji podatkowych PIT opatrzone datownikiem z urzędu skarbowego,
4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
5. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypis ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),
6. Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłat),
7. Udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania,
8. Kopie ewentualnych umów w sprawie spłaty zaciągniętych kredytów bankowych,
9. Inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania,
10. Wypełniony formularz informacji o stanie majątkowym.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: FNP VIII [ 3 ]
WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB O DROCZENIE ZAPŁATY ZALEGŁOSCI PODATKOWEJ WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB O DROCZENIE ZAPŁATY ZALEGŁOSCI PODATKOWEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 957
19-01-02 10:46
326.81KB
WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1219
19-01-02 10:46
327.93KB
WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1557
19-01-02 10:45
325.63KB

Redakcja strony: Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl