Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy – SO IV

Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego

II. Wydział realizujący:

Wydział Spraw Obywatelskich

III. Osoba prowadząca sprawę:

Katarzyna Adamczyk, Ewa Kolny

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku
2. Dowód osobisty lub paszport (Do wglądu).
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

Niezwłocznie

VI. Tryb odwoławczy

Brak

VII. Opłaty

1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł.
3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 5, parter, segment A

IX. Uwagi:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, jest obowiązany wymeldować się w organie gminy (miasta), właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Osoba zgłaszająca wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub głoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
3. Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście.
Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
5. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WSO IV [ 2 ]
Wniosek wymeldowania z miejsca pobytu stalego Wniosek wymeldowania z miejsca pobytu stalego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
18-01-08 12:55
Głuchowski Mateusz
142.25KB
Wymeldowanie z pobytu czasowego Wymeldowanie z pobytu czasowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-01-08 12:58
Szpek Mateusz
146.56KB

Redakcja strony: Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl