Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zameldowanie na pobyt stały, czasowy

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy – SO II

Zameldowanie na pobyt stały, czasowy

II. Wydział realizujący:

Wydział Spraw Obywatelskich

III. Osoba prowadząca sprawę:

Katarzyna Adamczyk, Ewa Kolny

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku
2. Dowód osobisty lub paszport (Do wglądu).
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu).
4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

1. Czynność zameldowania kończy wydanie dokumentu:
      1. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
      2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (wydaje się na wniosek osoby) – ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

2. Urząd wydaje zaświadczenie od ręki.
Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu budzą wątpliwości, o zameldowaniu rozstrzyga przeprowadzone postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

VI. Tryb odwoławczy

Brak.

VII. Opłaty

1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
2. Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie pobytu czasowego: 17,00 zł.
3. Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, Zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 PLN od każdej wydanej decyzji..
4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł. nZ opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
6. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. .

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 5, parter, segment A

IX. Uwagi:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
2. Przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
3. Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.
Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
4. Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu.
5. Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
6. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
7. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
8. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
9. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
10. Zameldowania nie trzeba dokonywać osobiście.
Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku meldunkowego dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
11. Zgłaszając zameldowanie można jednocześnie dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub/i czasowego, wskazując adresy dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WSO III [ 2 ]
Zgloszenia pobytu czasowego Zgloszenia pobytu czasowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 620
18-01-08 13:00
Głuchowski Mateusz
156.75KB
Zgłoszenie pobytu stałego Zgłoszenie pobytu stałego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
18-01-08 09:43
Szpek Mateusz
154.01KB

Redakcja strony: Zameldowanie na pobyt stały, czasowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl