Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy – SO I

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

II. Wydział realizujący:

Wydział Spraw Obywatelskich

III. Osoba prowadząca sprawę:

Katarzyna Adamczyk, Ewa Kolny

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku
2. Jedna fotografia

      1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
      2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.

3. Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:

      1. wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
      2. Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

V. Termin realizacji:

1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku. Dowód osobisty, Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistegowydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.
2. Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy:

      1. Fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej, nie spełnia określonych prawnie wymogów.
      2. Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych.

3. Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.
4. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym złożony został wniosek o jego wydanie.

VI. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 5, parter, segment A

IX. Uwagi:

1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
2.Wniosek składa osoba ubiegająca sią o wydanie dowodu osobistego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
3.Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
4. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
5. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WSO I [ 1 ]
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek o wydanie dowodu osobistego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2082
19-08-01 09:39
Głuchowski Mateusz
1.73MB

Redakcja strony: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 latRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl