Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy – SO I

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

II. Wydział realizujący:

Wydział Spraw Obywatelskich

III. Osoba prowadząca sprawę:

Katarzyna Adamczyk, Ewa Kolny

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku
2. Jedna fotografia

      1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
      2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.

3. Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:

      1. wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
      2. Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

V. Termin realizacji:

1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku. Dowód osobisty, Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistegowydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.
2. Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy:

      1. Fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej, nie spełnia określonych prawnie wymogów.
      2. Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych.

3. Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.
4. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:

      1. 5-13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
      2. 13-18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny

VI. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 5, parter, segment A

IX. Uwagi:

1. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty
2.Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
3.W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku, wymagana jest obecność dziecka.
4. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:

      5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
      13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny.

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WSO I [ 1 ]
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek o wydanie dowodu osobistego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2082
19-08-01 09:39
Głuchowski Mateusz
1.73MB

Redakcja strony: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 latRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl