Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Stypendium dla studentów

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Stypendium dla studentów.

Stypendium może być przyznane osobom:

a) będącym mieszkańcami miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.),

b) studiującym na uczelniach wyższych, prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym,

c) które nie ukończyły 25. roku życia,

d) których średnia ocen za ostatni ukończony rok akademicki nie jest niższa niż 4,0,

e) w przypadku studentów, studiujących na I roku studiów, średnia ocen ukończenia szkoły średniej nie jest niższa niż 4,75,

f) których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 847 z późn. zm.).

II. Wydział realizujący:

Inspektor ds. społecznych

III. Osoba prowadząca sprawę:

Anna Mokry

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów wraz z załącznikami:

  • Oświadczenie o dochodach.
  • Zaświadczenie z uczelni o wpisie na dany kierunek i rok studiów.
  • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie roku akademickiego i średnią ocen za dany rok.
  • Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób, które są studentami I roku studiów).

V. Termin realizacji:

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 20 października każdego roku. Rozpatrzenie wniosków następuje niezwłocznie po upływie tego terminu.

VI. Tryb odwoławczy

Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

IX. Uwagi:

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium dla studentów określa Uchwała Nr XII/1/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania stypendiów dla studentów za wysokie osiągnięcia w nauce. Uchwałę można pobrać TUTAJ.

X. Załączniki:

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WKS_6 [ 1 ]
Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
18-11-20 15:05
Szpek Mateusz
20KB

Redakcja strony: Stypendium dla studentówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl