Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

II. Wydział realizujący:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Skrobisz

IV. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
- Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
- Dokumentacja potwierdzająca posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska, która powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni
- Dokumentacja potwierdzająca gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną
- Dokumentacja potwierdzająca prawo własności pojazdów lub prawo do dysponowania nimi oraz potwierdzająca aktualność ich badań technicznych (kopia dowodu rejestracyjnego)

UWAGA! Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem"

V. Termin realizacji:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VII. Opłaty

Za wydanie zaświadczenia 107,00 zł

Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu pok. nr 8 lub na konto Urzędu:
ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach
46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty

X. ZAŁĄCZNIKI:

BRAK

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: OSRiL XI [ 1 ]
Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-02-02 09:44
Szpek Mateusz
249.83KB

Redakcja strony: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl