Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru

KARTA INFORMACYJNA

I. NAZWA SPRAWY

 Wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY

Biuro Drogowe

III. OSOBA REALIZAUJĄCA

 Karolina Rogalska, Alicja Polkowska

 IV. WYMAGANE DOKUMENTY

• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z proponowana lokalizacja urządzenia,
• ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 0000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
• wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek pasa drogowego przez które przebiegać będzie urządzenie,
• kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr……………………………(wypis z rejestru gruntów),
• projekt techniczny uwzględniający szczegóły przejścia urządzenia pod drogą gminną (jeśli występuje)*
• pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu wnioskodawcy) oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za założenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta Bieruń).

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14.

VI. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU

 Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia.

VIII. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 430 poz. 430 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GKD III [ 1 ]
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
18-05-25 14:03
Rogalska Karolina
704.3KB

Redakcja strony: Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl