Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT

II. Wydział realizujący:

Biuro Drogowe

III. Osoba prowadząca sprawę:

Karolina Rogalska, Alicja Polkowska

IV. Wymagane dokumenty:

- wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
- kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr……………………………(wypis z rejestru gruntów),
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego,
- ogólny plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów, pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, w przypadku gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
- kopię decyzji zezwalającej na zlokalizowanie obiektu w pasie drogowym (jeżeli zajęcie pasa drogowego jest związane a lokalizacją infrastruktury technicznej) ,
- szczegółowy harmonogram prowadzonych robót w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,
- oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela działki lub inwestora jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta Bieruń).

V. Termin realizacji:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).

VI. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia

VII. Opłaty

Uchwała nr V/5/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.04.2004 r. w sprawie stawek oplat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia.
Uchawała nr VI/5/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/5/2004.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

IX. Uwagi:

Za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości 10-krotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie powierzchni większej niż określona w zezwoleniu.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GKD IV [ 1 ]
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
18-05-28 14:09
Rogalska Karolina
566.63KB

Redakcja strony: Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robótRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl