Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XI/15/2005 (2013-08-06)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Kościelnej, Warszawskiej i Węglowej

XI/14/2005 (2013-08-06)

W sprawie : nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń

XI/13/2005 (2013-08-06)

W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Bieruń nieruchomości położonej przy ul. Borowinowej.

XI/12/2005 (2013-08-06)

W sprawie : dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

XI/11/2005 (2013-08-06)

w sprawie : zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Bieruniu, na okres od 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

XI/10/2005 (2013-08-06)

W sprawie: ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagrodzę specjalnego funduszu nagród.

XI/9/2005 (2013-08-06)

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2006.

XI/8/2005 (2013-04-19)

W sprawie: zmian budżetu.

XI/7/2005 (2013-04-19)

W sprawie: ustalenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

XI/6/2005 (2013-04-19)

W sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.
Drukuj Liczba odwiedzin: 7661

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl