Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XVII/15/2012 (2013-04-10)

W sprawie : zmiany uchwały Nr XVI/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2013 roku.

XVII/14/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

XVII/13/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmiany uchwały nr XIII/17/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu.

XVII/12/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmiany uchwały nr XI/4/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej.

XVII/11/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Chorzowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.

XVII/10/2012 (2013-04-10)

W sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

XVII/9/2012 (2013-04-10)

W sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.

XVII/8/2012 (2013-04-10)

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2020.

XVII/7/2012 (2013-04-10)

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

XVII/6/2012 (2013-04-10)

W sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego na 2013 r."Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych
Drukuj Liczba odwiedzin: 7646

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl