Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

 

działając na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.),

 

ogłasza

 

konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2019 r. w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia.

 

       I.            Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie oferenta na realizację w 2019 r. programu zdrowotnego w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia.

2. W ramach programu przewiduje się zaszczepienie ok. 200 osób w wieku od 60 roku życia zgłaszających się dobrowolnie do udziału w programie w formie akcji szczepień wykonywanych ambulatoryjnie w siedzibie realizatora.

    II.            Realizacja programu

1. Zakres realizowanego zadania obejmuje wykonanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia.

2. Szczepienia będą wykonywane w formie akcji szczepień ambulatoryjnych w siedzibie  podmiotu wykonującego działalność leczniczą - uprawnieni do szczepień będą się zgłaszać dobrowolnie do podmiotu wybranego w konkursie ofert.

3. Realizator programu zobowiązany będzie spełnić następujące warunki:

a)      zakup szczepionki przeciwko grypie spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem, posiadającej rejestrację i dopuszczenie do obrotu na terenie Polski,

b)      wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do objęcia szczepieniem przeciwko grypie,

c)      przeprowadzenie szczepienia przeciwko grypie:

-        szczepienia będą przeprowadzone przez personel medyczny - pielęgniarki posiadające ukończony kurs w zakresie wykonywania szczepień ochronnych pod nadzorem lekarskim,

-        szczepienia będą realizowane w pomieszczeniach, które pod względem technicznym
i sanitarnym spełniają wymagania, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

d)      prowadzenie rejestru uczestników programu i dokumentacji medycznej dotyczącej szczepienia. Etap szczepień zostanie podsumowany przez realizatora pisemną informacją
o przebiegu szczepień oraz liczbie zaszczepionych osób.

 

 III.            Informacje dotyczące programu

1. Program zdrowotny pn.: „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia” ma na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców Gminy Bieruń od 60 roku życia, poprzez obniżenie liczby zachorowań na wirus grypy.

2. W ramach programu osoby w wieku od 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Bieruń mają możliwość skorzystania z bezpłatnego szczepienia ochronnego przeciwko grypie poprzedzonego badaniem lekarskim.

3. O kwalifikacji do programu decydować będzie kolejność zgłoszenia swojego uczestnictwa, tzn. zgłoszenia się do podmiotu leczniczego realizującego program.

4. Udział w programie jest dobrowolny, uwarunkowany brakiem przeciwskazań zdrowotnych do realizacji szczepienia.

  IV.            Warunki konkursu

Informacje o konkursie ofert

1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatora zadania wynikającego z programu zdrowotnego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia”, przyjętego Uchwałą Nr VIII/7/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2019 r.

2. Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia.

3. Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na udostępnionym formularzu ofertowym.

4. Komisja dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 21 dni od dnia upływu składania ofert.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

6. Z wybranym oferentem zostanie zawarta stosowna umowa.

Ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert

1. Prowadzenie działalności leczniczej na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

2., Zgodność wykonywania usług medycznych w zakresie wymaganym w konkursie ofert ze statutem podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego ofertę.

Szczegółowe warunki konkursu

1. Udzielenie na terenie Gminy Bieruń świadczeń zdrowotnych określonych w przedmiocie konkursu.

2. Zapewnienie fachowego personelu medycznego dla potrzeb programu:

a)      co najmniej jeden lekarz wykonujący badania kwalifikujące do szczepień przeciwko grypie,

b)      co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca kwalifikacje do wykonywania szczepień
lub posiadająca specjalizację w danej dziedzinie.

3. Zapewnienie jednorazowego sprzętu medycznego do wykonania szczepień, zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki.

4.Posiadanie gabinetu lekarskiego spełniającego pod względem warunków i wyposażenia wymogi, określone w obowiązujących przepisach prawa.

5.Prowadzenie rejestru uczestników programu i dokumentacji medycznej związanej z realizacją programu.

6.Uczestników programu obowiązuje wcześniejsza rejestracja (telefoniczna lub bezpośrednia) prowadzona przez podmiot wybrany w procedurze konkursowej.

     V.            Termin i warunki realizacji zadań

1. Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Bieruń od dnia 1 września 2019 r., nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2019 r., a jego odbiorcami będą osoby od 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Bieruń.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi z programu, objęta była jak największa liczba uczestników.

  VI.            Terminy i warunki składania ofert:

1. Oferty należy składać w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

3. Kompletna oferta powinna zawierać:

a)      szczegółowo wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik
do ogłoszenia o konkursie wraz z aktualnymi dokumentami stosownie do statusu prawnego oferenta:

-        zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli podmiot nie jest widoczny w ogólnodostępnej wyszukiwarce Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) lub odpis z KRS,

-        statut podmiotu (w przypadku obowiązku sporządzenia statutu),

-        dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych wymaganych w związku z programem.

Dokumenty z wyjątkiem oferty, którą należy złożyć w oryginale, można składać w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z pieczątką, datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie na obowiązującym formularzu oferty pod rygorem nieważności, pocztą lub osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, parter: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

     Na kopercie należy umieścić:

-        pełną nazwę oferenta i jego adres,

-        pełny tytuł programu.

 

Oferta powinna być przygotowana:

-     na piśmie,

-     na udostępnionym formularzu,

-     w języku polskim,

-     podpisana przez osoby uprawnione oferenta.

 5. Formularz ofertowy wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi, oferent może pobrać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pok. 8, segm. B, I piętro - poniedziałek 7.30-17.00, wtorek- czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00, tel. 32 708 09 42 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (w zakładce „ZDROWIE – programy, ośrodki, apteki”, dalej „Programy zdrowotne”).

6. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację programu zdrowotnego.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

9. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

a)      wyboru więcej niż jednej oferty,

b)      odwołania konkursu lub zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyn,

c)      zmiany warunków konkursu,

d)      zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia,

e)      zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,

f)       odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych m.in. zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja poszczególnego programu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 VII.            Wysokość środków finansowych

1. Środki na realizację programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Bieruń na rok 2019 w kwocie 10 000,00 zł brutto.

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego świadczenia.

3. Cenę oferty należy przedstawić (w zł) jako cenę jednostkową brutto.

 

VIII.            Przeprowadzenie konkursu

1. Oceny ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Komisja może:

a)      wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans  ceny i kwalifikacji osób w odniesieniu do przedmiotu zamówienia,

b)      nie dokonać wyboru ofert, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego  udzielenia świadczeń zdrowotnych,

c)      w przypadku, gdy oferta zawiera braki formalne, wezwać oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Przy wyborze ofert komisja bierze pod uwagę w szczególności:

a)      zawartość merytoryczną ofert,

b)      koszt programu – ceny jednostkowej świadczenia zdrowotnego,

c)      dotychczasowe doświadczenie w wykonywania tego typu świadczeń.

4. Odrzuca się ofertę:

a)      złożoną po terminie,

b)      jeżeli jej treść nie odpowiada ogłoszeniu o konkursie.

5. Jeżeli w toku konkursu wpłynie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu komisja może  przyjąć tą ofertę.

6. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

a)      nie wpłynęła żadna ważna oferta,

b)      wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.

7. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Bierunia, po zapoznaniu się z opinią komisji.

8. Burmistrz Miasta Bierunia uwzględniając opinię komisji może wybrać kilku realizatorów programu zdrowotnego, dzieląc między nimi pulę środków przewidzianych na jego realizację.

9. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie zamieszczone:

a)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu,

b)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

c)      na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu: www.bierun.pl.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

 

  IX.            Zawarcie umowy

1. Umowa w sprawie realizacji programu zdrowotnego zostanie zawarta z oferentem, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

3. W przypadku jeśli okaże się, że oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert.

 

     X.            Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pok. 8, segm. B, I piętro - poniedziałek 7.30-17.00, wtorek- czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 lub pod nr tel. 32 708 09 42.

 

 

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
OFERTA OFERTA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
19-07-10 15:18
Mokry Anna
15.36KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8096

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl