Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2012  RSS

XVII/15/2012
2012-12-27

W sprawie : zmiany uchwały Nr XVI/2/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2013 roku.

XVII/14/2012
2012-12-27

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

XVII/13/2012
2012-12-27

W sprawie: zmiany uchwały nr XIII/17/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu.

XVII/12/2012
2012-12-27

W sprawie: zmiany uchwały nr XI/4/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej

XVII/11/2012
2012-12-27

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Chorzowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie

XVII/10/2012
2012-12-27

W sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

XVII/9/2012
2012-12-27

W sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

XVII/8/2012
2012-12-27

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2020.

XVII/7/2012
2012-12-27

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

XVII/6/2012
2012-12-27

W sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego na 2013 r."Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych"

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >