Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

Statut miasta  RSS

Statut Miasta
2009-02-16

 STATUT MIASTA BIERUNIA

tekst jednolity

 

ROZDZIAŁ I

DZIAŁ I 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wspólnotę samorządową gminy Bieruń stanowią jej mieszkańcy.

2. Gminie Bieruń nadano status miasta Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r.

§ 2

1. Gmina Bieruń obejmuje obręby geodezyjne: Bieruń Stary, Bieruń Nowy, Bijasowice, Czarnuchowice, Jajosty i Ściernie o łącznej powierzchni 4.067 ha. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do statutu. Opis granic zawarty jest w dodatku do załącznika Nr 1 do Statutu.

2. Użyte w Statucie sformułowania oznaczają:
Gmina Bieruń: Miasto Bieruń
Miasto: Miasto Bieruń
Przewodniczący: Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu
Wiceprzewodniczący: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu
Rada: Rada Miejska w Bieruniu
Radni: Członkowie Rady Miejskiej w Bieruniu
Komisje: Komisje stałe i doraźne
Organy gminy: Rada Miejska i Burmistrz
Burmistrz: Burmistrz Miasta Bierunia
Kluby radnych: Grupa radnych zorganizowana i działająca na podstawie niniejszego statutu
Statut: Statut Miasta Bierunia
Jednostki organizacyjne: jednostki powołane przez Radę Miejską wymienione w załączniku Nr 2 do Statutu
Ustawa: ustawa o samorządzie gminnym.
Jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla, inne.

 

DZIAŁ II

Symbole miasta i wyróżnienia honorowe

§ 3

1. Symbolem miasta jest herb miasta.

2. Wizerunek herbu miasta określa Rada odrębną uchwałą.

3. Herb stanowi własność gminy. Użycie herbu lub nazwy miasta w celach komercyjnych wymaga zgody Rady.

4. Flagę miasta ustanawia Rada  w drodze odrębnej uchwały.

5. Insygnium używanym przez Burmistrza w trakcie oficjalnych imprez i uroczystości jest łańcuch ceremonialny.

6. Rada nadaje honorowe wyróżnienia w postaci przyznawania tytułu:
    - Honorowego Obywatela Miasta Bierunia,
    - Zasłużonego dla Miasta Bierunia.

7. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień, o których mowa wyżej oraz wręczenia związanych z nimi insygniów reguluje odrębna uchwała Rady.

 

DZIAŁ III

Zakres działania i zadania gminy

§ 4

1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

3. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 5

1. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.

2. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizujące zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

§ 6

1. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

2. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej określa odrębna ustawa.

3. Zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 7

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4/ działalności w zakresie telekomunikacji,

5/ lokalnego transportu zbiorowego,

6/ ochrony zdrowia,

7/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

8/ gminnego budownictwa mieszkaniowego,

9/ edukacji publicznej,

10/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

11/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

12/ targowisk i hal targowych,

13/ zieleni gminnej i zadrzewień,

14/ cmentarzy gminnych,

15/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

16/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

17/ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

18/ wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

19/ promocji gminy,

20/ współpracy z organizacjami pozarządowymi,

21/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Ustawy określają, które zadania gminy mają charakter obowiązkowy.

§ 8

1. Gmina oprócz wykonywania zadań własnych ma obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów, nakładanych na nią przez ustawy.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Spory majątkowe wynikłe z porozumień rozpatruje sąd powszechny.

5. W przypadku niedotrzymania terminów przekazywania środków finansowych na realizację zadań zleconych lub zawartych porozumień nałożonych na gminę ustawami, przysługują jej odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

6. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3 określają ustawy nakładające na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

 

DZIAŁ IV

Jednostki pomocnicze, Młodzieżowa Rada Miejska, jednostki organizacyjne

§ 9

1. Rada może w formie uchwały tworzyć jednostki pomocnicze po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2. Obszar jednostki pomocniczej winien być spójny pod względem terytorialnym i funkcjonalnym oraz w miarę możliwości historycznym.

3. Do zainicjowania konsultacji z woli mieszkańców potrzebne jest pisemne wystąpienie potwierdzone podpisami 10 % osób zamieszkujących na terenie wnioskowanym do utworzenia jednostki pomocniczej w Bieruniu.

4. Konsultacje mają postać spotkań z mieszkańcami a następnie wyrażenia woli przez nich na kartach w głosowaniu tajnym.

5. W celu realizacji inicjatywy mieszkańców zainteresowanych utworzeniem jednostki pomocniczej niezbędny jest udział w konsultacjach i w głosowaniu co najmniej 30 % uprawnionych.

6. Wymienione wyżej zasady mają zastosowanie również do łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych.

7. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa jej statut.

§ 10

1. Organem stanowiącym jednostki pomocniczej jest jej Rada wybierana w powszechnych bezpośrednich i tajnych wyborach.

2. Wybory Rady jednostki pomocniczej są przeprowadzane według ordynacji wyborczej przyjętej przez Radę Miejską odrębną uchwałą.

3. Statut jednostki pomocniczej może stanowić, że organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców.

4. Kadencja Rady jednostki pomocniczej trwa od dnia jej wyboru do dnia kończącego kadencję Rady Miejskiej. Zarząd jednostki pomocniczej działa od dnia jego wyboru do dnia wyboru nowego zarządu dokonanego przez Radę jednostki pomocniczej następnej kadencji.

5. Statut jednostki pomocniczej uchwala Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut zawiera:

1) nazwę i obszar jednostki,

2) zasady i tryb wyborów organów,

3) organizację i zadania organów,

 4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez Radę,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad organami jednostki pomocniczej.

§ 11

Rada jednostki pomocniczej w terminie 2 miesięcy od daty jej pierwszego posiedzenia przedstawia przewodniczącemu Rady do akceptacji program gospodarczy i społeczny oraz plan finansowo-rzeczowy.

§ 12

1. Organy jednostki pomocniczej działają w ramach przyznanych przez Radę kompetencji.

2. Zadaniami jednostki w szczególności są dbałość o:
a) ład przestrzenny,
b) porządek i bezpieczeństwo,
c) lokalne drogi, chodniki i parkingi,
d) lokalną infrastrukturę techniczną,
e) mienie gminy znajdujące się na terenie jednostki,
f) stan środowiska naturalnego.

§ 13

Organy jednostki pomocniczej działają poprzez:

1) formułowanie wniosków do organów gminy dotyczących jednostki,

2) przedkładanie planów pracy Radzie  przynajmniej raz w roku przed uchwaleniem budżetu gminy na dany rok kalendarzowy,

3) zgłaszanie wniosków i propozycji do budżetu gminy dotyczących obszaru działania jednostki,

4) przedkładanie sprawozdań z działalności.

§ 14

Do kompetencji jednostki pomocniczej należy w szczególności:

1) formułowanie pod adresem Rady i Burmistrza postulatów i opinii mieszkańców oraz propozycji zmian prawa miejscowego,

2) opiniowanie projektów przedsięwzięć dotyczących mieszkańców i terenu jednostki,

3) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców,

4) opiniowanie planowanych na terenie jednostki inwestycji,

5) dysponowanie środkami finansowymi wyodrębnionymi na potrzeby jednostki w budżecie gminy zgodnie z zasadami określonymi w § 13,

6) współudział w tworzeniu budżetu gminy w części dotyczącej jednostki, w trybie określonym odrębną uchwałą Rady.

§ 15

1. Jednostka pomocnicza zarządza mieniem gminy związanym z realizacją jej zadań, przekazanym jej do korzystania w drodze zarządzenia Burmistrza na wniosek rady jednostki pomocniczej.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 określany jest zakres potrzebnego mienia oraz zadania, których realizacji mienie to ma służyć.

3. Burmistrz w zarządzeniu określa uprawnienia i obowiązki organów jednostki pomocniczej w stosunku do przekazanego mienia.

4. W przypadku, gdy przekazane mienie stało się zbędne Burmistrz uchyla zarządzenie, o którym mowa w ust. 1. Od zarządzeń Burmistrza w sprawie przekazania do korzystania mienia względnie zarządzeń zmieniających zakres służy odwołanie do Rady. Rozstrzygnięcie Rady  jest ostateczne.

5. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem przekazanym jednostce pomocniczej składają łącznie członek zarządu jednostki pomocniczej i Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona, chyba że Burmistrz upoważni przewodniczącego zarządu jednostki do jednoosobowego składania oświadczeń woli.

§ 16

1. Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy obejmują:

a) dysponowanie środkami wyodrębnionymi w budżecie gminy dla jednostki,

b) wnioskowanie o ujęcie w budżecie gminy środków na potrzeby jednostki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie wydatkowania środków przeznaczonych w budżecie gminy na potrzeby jednostki.

2. W budżecie gminy wyodrębnia się środki dla jednostki bądź jednostek pomocniczych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

3. Burmistrz informuje zarząd jednostki pomocniczej o wielkości środków finansowych wyodrębnionych w budżecie gminy na realizację zadań przez jednostkę.

4. Dochody z mienia gminy przekazanego jednostkom pomocniczym do zarządzania i korzystania powiększają środki wyodrębnione w budżecie gminy dla danej jednostki w części określonej w zarządzeniu Burmistrza o przekazaniu mienia.

5. Szczegółowe zasady planowania środków budżetowych i sprawozdawczości finansowej jednostek pomocniczych określa Rada w odrębnej uchwale.

§ 17

1. Funkcje w organach jednostek pomocniczych pełnione są honorowo.

2. Zasady przyznawania diet i zwrotów kosztów przejazdów dla przewodniczącego zarządu jednostki pomocniczej ustala Rada  w odrębnej uchwale.

§ 18

1. Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych sprawuje Rada na zasadzie kryterium zgodności z prawem.

2. Rada rozwiązuje radę jednostki pomocniczej:

1) w razie rażącego naruszenia prawa,

2) w przypadku podjęcia przez radę jednostki uchwały o zaprzestaniu działalności,

3) w przypadku zaprzestania przez radę jednostki działalności w okresie dłuższym niż rok.

3. Przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej dostarcza Radzie  tekst podjętych uchwał w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

4. Rada może w ciągu 30 dni od daty dostarczenia uchylić niezgodną z prawem uchwałę organu jednostki pomocniczej. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

§ 19

1. Rada może na wniosek zainteresowanych środowisk wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady mającej charakter konsultacyjny.

2. Utworzenie młodzieżowej rady poprzedza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.

3. Powołując młodzieżową Radę, Rada Miejska nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

§ 20

1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.

2. Jednostki organizacyjne gminy działają jako jednostki budżetowe lub instytucje  kultury.

3. Powołując jednostki organizacyjne Rada  określa ich formę organizacyjno-prawną i w zależności od niej uchwala dla jednostki Statut lub regulamin organizacyjny, ustalając m.in. nazwę, siedzibę, przedmiot działania oraz zakres wyposażenia jednostki w majątek i zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bieruń  zawiera zał. Nr 2.

§ 21

Gmina, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

ROZDZIAŁ II

Organy gminy

DZIAŁ I - RADA MIEJSKA

§ 22

1. Organami gminy są:
1/ Rada Miejska
2/ Burmistrz.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza określają odrębne ustawy.

3. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

4. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami.

5. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami określa uchwała Rady.

§ 23

1. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

2. Rada Miejska składa się z 15 radnych.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

§ 24

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu przez najmłodszego wiekiem radnego Roty ślubowania  wywołani kolejno radni obecni na sesji powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady  oraz radni, którzy uzyskali mandat  w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

4. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 25

1. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1/ uchwalanie statutu Miasta,

2/ ustalanie wynagrodzenia Burmistrza,

3/ stanowienie o kierunkach działania Burmistrza oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

4/ powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu  na wniosek Burmistrza,

5/ uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

6/  uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

7/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

8/ uchwalanie programów gospodarczych,

9/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

10/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

11/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ich przez Burmistrza,

c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę,

f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

12/ określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

13/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu właściwości powiatu czy województwa na podstawie porozumień,

14/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

15/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

16/ podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

17/ nadawanie „Honorowego Obywatela Miasta Bierunia" i tytułu „Zasłużonego dla Miasta Bierunia",

18/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

19/ uchwalanie przepisów gminnych,

20/ podejmowanie uchwał w sprawach przeprowadzenia referendum lokalnego,

21/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady. 

§ 26

1. Rada wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego i do trzech wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek  obrad  wraz  z projektami uchwał. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia o sesji Rady przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, na takich samych zasadach jak radnych, czyli pisemnie.

3. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

4. Rada może obradować wspólnie z Radami innych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

6. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń, w ramach jednej sesji ustala przewodniczący Rady i zawiadamia pisemnie radnych. Odbywają się one nie później niż przed ustalonym terminem następnej planowanej sesji.

7. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.  Do wniosku dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

8. W przypadku zwołania sesji w trybie określonym w ust. 7 zmiana porządku obrad jest możliwa wyłącznie za zgodą wnioskodawcy i po uzyskaniu bezwzględniej większości głosów ustawowego składu Rady.

9. Termin sesji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.              O terminie sesji Rady należy zawiadomić pisemnie radnych co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia oraz niezbędne materiały.

10. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników do rad na obszarze całego kraju. W przypadku wyborów przedterminowych, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego na dzień przypadający w ciągu 7 dni po  ogłoszeniu wyników wyborów przedterminowych.

11. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

12. Rada na pierwszej sesji ustala, w formie uchwały liczbę wiceprzewodniczących, którzy będą pomagali przewodniczącemu w organizowaniu pracy Rady oraz prowadzeniu obrad w danej kadencji.

§ 27

1. Na sesji Rada dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

2. W porządku obrad każdej zwyczajnej sesji powinno znajdować się sprawozdanie z wykonania uchwał Rady podjętych na poprzedniej sesji oraz sprawozdanie Burmistrza  z realizacji zadań pomiędzy sesjami.

3. Sprawozdania komisji Rady przedstawiają Radzie przewodniczący tych komisji lub wyznaczeni przez komisję członkowie sprawozdawcy.

4. Porządek każdego posiedzenia Rady powinien zawierać punkt: zapytania i wnioski. W sprawach istotnych dla gminnej wspólnoty samorządowej radni mogą zgłaszać interpelacje.

5. Adresatem interpelacji może być Burmistrz, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz inne podmioty wskazane przez zgłaszającego interpelację.

6.  Interpelacja powinna zawierać określenie adresata, opis sytuacji oraz pytania, na jakie adresat powinien odpowiedzieć.

7.  Jeżeli pismo zgłoszone jako interpelacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów interpelacji, przewodniczący Rady wzywa do jego uzupełnienia.

8. Interpelacje  składa się przewodniczącemu Rady na piśmie.

9. Interpelacje można składać w okresie międzysesyjnym oraz na sesji.

10. Adresat interpelacji zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, lecz nie później, niż na następnej sesji. Za zgodą zgłaszającego odpowiedź na interpelację może być udzielona ustnie.

11. Jeżeli autor interpelacji uzna odpowiedź za niewystarczającą, powiadamia o tym przewodniczącego Rady, a na najbliższej sesji Rady ma prawo żądać dodatkowych informacji od adresata interpelacji.

12. Odpowiedzi na wnioski i pytania udzielają: Burmistrz oraz osoby przez niego wskazane. Na pytania kierowane do Rady względnie jednostek spoza gminy odpowiedzi udziela przewodniczący, informując Radę i wnioskodawcę (pytającego) o sposobie załatwienia względnie skierowania do załatwienia sprawy.

13. W porządku obrad każdej sesji zwyczajnej Rady powinien  znajdować się temat lub tematy wiodące.

14. W porządku posiedzeń powinny znajdować się również okresowe sprawozdania Burmistrza z  realizacji zadań pomiędzy sesjami. 

§ 28

1. Rada obraduje na sesjach, w trakcie których rozpatruje sprawy należące do zakresu jej właściwości rozstrzygając je ze skutkiem prawnym lub zajmując stanowisko.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu ustawowego Rady, chyba że ustawy stanowią inaczej.

3. Radnemu przysługuje prawo zgłoszenia zdania odrębnego do podjętej uchwały z wpisem do protokołu.

4. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

5. Podjęcie uchwały Rady w sprawie:

a/ wyboru przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym,

b/ wyboru wiceprzewodniczących odbywa się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym,

c/ odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym,

d/ absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady,

e/ przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym,

f/ przeprowadzenie referendum dotyczącego odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium następuje większością, co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym,

g/ zobowiązań finansowych po wskazaniu źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte, zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,

h/ utworzenia związku komunalnego i przyjęcia jego statutu następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 29

Obrady Rady prowadzi przewodniczący lub jego zastępca w oparciu o regulamin obrad Rady (załącznik nr 3 statutu). 

§ 30

1. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.

2.  W ramach organizowania prac Rady przewodniczący:

a) ustala terminy i porządek obrad Rady oraz przewodniczy obradom,

b) koordynuje pracę komisji Rady.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 31

1. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

2. Niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 32

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Za oddane głosy uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymuje się". Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza głosy przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

2. Rada może ustalić głosowanie imienne w przypadku gdy przewidziane jest głosowanie jawne.

3. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że przewodniczący obrad odczytuje listę obecności. Odczytani z listy radni wstają i mówią "jestem za" lub "jestem przeciw", względnie "wstrzymuję się".

4. W głosowaniu tajnym radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią podłużną Rady, przygotowanymi i ustalonymi każdorazowo dla danego głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie ze sposobem każdorazowo określonym przez Radę.

5. Głosami nieważnymi są głosy oddane:

 a/ na innych kartach niż ustalono,

b/ niezgodne z przyjętymi zasadami głosowania,

c/ na kartach całkowicie przedartych.

6. Dla przeprowadzenia głosowania tajnego i obliczenia głosów, Rada powołuje 3 osobową komisję skrutacyjną, która wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji.
Komisja wydaje radnym tyle kart do głosowania, ilu jest na sali radnych.
Komisja skrutacyjna sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują członkowie komisji, a odczytuje go niezwłocznie przewodniczący komisji. Po przeprowadzeniu głosowania protokół dołącza się do protokołu sesji, a karty zabezpiecza, względnie decyzją Rady niszczy.

7. W sprawach personalnych przeprowadza się głosowanie tajne o ile tak stanowią przepisy ustawy.

§ 33

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, którą uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 34

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała co najmniej 8 ważnych głosów, oddanych za wnioskiem lub kandydatem, co stanowi ponad połowę ustawowego składu Rady.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględną większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większą od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

5.  Wyniki wszystkich głosowań ogłasza się niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 35

1. Sesje Rady są jawne. Ograniczenia jawności sesji i całej działalności Rady mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy, czyli Rady i Burmistrza obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady, w tym zabierać głos, przedstawiać problemy do załatwienia oraz wnioski. Udział jego w obradach odbywa się w oparciu o załącznik nr 3 do Statutu, przy czym nie bierze on udziału w głosowaniu.

3.  Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa załącznik nr 4 do statutu.

§ 36

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

a/ numer kolejny protokołu oraz datę i miejsce posiedzenia,

b/ listę obecnych na posiedzeniu radnych oraz osób zaproszonych w formie załącznika,

c/ nazwiska radnych nieobecnych z podaniem czy nieobecność jest usprawiedliwiona,

d/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

e/ przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz tytuły i teksty uchwał podjętych przez Radę,

f/ przebieg głosowań i ich wyniki,

g/ wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi,

h/ podpis przewodniczącego Rady o ile prowadził obrady i protokolanta.

2. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący podpisują załączniki do podjętych przez Radę uchwał.

3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, uchwały Rady rzymskimi i arabskimi wskazującymi na numer kolejny sesji, na której uchwała została podjęta i numerem kolejnym uchwały podjętej na danej sesji. Do numerowania uchwał i protokołów stosuje się instrukcję kancelaryjną.

4.  Uchwały podjęte przez Radę dołącza się do protokołów z sesji, na których zostały podjęte.

5. Nowa numeracja uchwał i protokołów rozpoczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

6.  Protokoły z posiedzeń Rady oraz podjęte uchwały publikowane są w BIP.

7. Protokoły obrad przechowuje się w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza. Prowadzi ono również rejestr uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza.

§ 37

1. Rada Miejska ustanawia następujące stale komisje:

a) Rewizyjną

b) Finansów, Rozwoju i Promocji

c) Gospodarki Miejskiej

d) Rolnictwa Leśnictwa Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego

e) Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 38

1. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

a) wypracowywanie opinii polityki gminy w zakresie przedmiotu działania ustalonego dla  danej komisji przez Radę,

b) opiniowanie projektów uchwał,

c) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

d) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał w zakresie zadań komisji,

e) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady,

f) opracowywanie i przedstawianie wniosków,

g) przedkładanie Radzie planu pracy oraz sprawozdania z działalności co najmniej raz w roku.

2. Komisje podlegają Radzie, która wybiera przewodniczącego komisji, wiceprzewodniczącego komisji i pozostałych członków.

3.  Każdy radny obowiązany jest do pracy w co najmniej dwóch komisjach stałych.

§ 39

1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje mogą wybierać ze swego grona zespoły problemowe.

3. Zespoły problemowe mogą odbywać odrębne posiedzenia.

4. Ustalenia zespołów są zatwierdzane przez komisje, które je wybrały.

§ 40

Rada może powołać komisje doraźne określając w uchwale zakres ich działania i termin w jakim powinny funkcjonować.

§ 41

1. W celu kontroli działalności Burmistrza, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,     z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego.

3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

4. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a)  kontrola wykonania budżetu gminy,

b)  kontrola wykonania uchwał Rady,

c)  kontrola gospodarki mieniem gminnym,

d) kontrola wykonania zadań własnych zleconych i przejętych z zakresu administracji rządowej.

§ 42

Szczegółowo organizację, zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz komisji powołanych przez Radę określa zał. nr 5 do statutu.

 

DZIAŁ II - RADNI

§ 43

1.  Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.

2. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłoszone przez mieszkańców postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

3.  Rada organizuje zebrania z mieszkańcami nie rzadziej niż raz w roku.

4. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

5. Radni mogą tworzyć kluby radnych działające na zasadach określonych w zał. nr 6 do statutu.

6.  Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

7. Radny jest zobowiązany do wykonywania obowiązków i wymogów ustawowych związanych ze sprawowaniem mandatu radnego.

§ 44

1. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

2. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

§ 45

1. Na zasadach ustalonych przez Radę radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

2. Rada przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnych.

3. Wysokość diet przysługujących Radnym określa Rada na podstawie odrębnych przepisów.

§ 46

1. Mandatu radnego nie można łączyć z:

1/ mandatem posła lub senatora,

2/ wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,

3/ członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

§ 47

1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
1/ odmowy złożenia ślubowania,

2/ pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3/ naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności,

4/ utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

5/ prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6/ śmierci, 

7/ nie złożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym,

8/ wyboru na  Burmistrza,

9/ niezłożenie w terminie lub odmowa złożenia oświadczenia lustracyjnego.

2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach wymienionych wyżej, Rada stwierdza w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu radnego wskutek odmowy złożenia ślubowania i utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
W ostatnim przypadku od uchwały Rady o wygaśnięciu mandatu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie.

 

DZIAŁ III - ORGAN WYKONAWCZY GMINY

Burmistrz

§ 48

1. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Wybierają go mieszkańcy w wyborach bezpośrednich.

2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji przez Radę Miejską i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

§ 49

Burmistrz, zarządzeniem, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

§ 50

Funkcji Burmistrza oraz jego Zastępcy nie można łączyć z:

1/  funkcją organu wykonawczego lub Zastępcy w innej gminie,

2/ członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza,

3/  zatrudnieniem w administracji rządowej,

4/  mandatem posła lub senatora.

§ 51

Burmistrz oraz jego Zastępca nie mogą podejmować dodatkowych zajęć, ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

§ 52

1. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania o następującej treści "Obejmując urząd Burmistrza Miasta Bierunia uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Bierunia". Ślubowanie może być złożone   z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

2. Po złożeniu ślubowania Burmistrz otrzymuje zaświadczenie o wyborze od Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 53

1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
   - przygotowanie projektów uchwał Rady,
   - określanie sposobu wykonywania uchwał,
   - gospodarowanie mieniem komunalnym,
   - wykonywanie budżetu,
   - zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 54

Burmistrz:

1/  w realizacji zadań własnych gminy podlega wyłącznie Radzie,

2/  kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

3/ opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe i alarm,

4/ jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia, może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 55

1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

§ 56

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Burmistrza osoba lub Sekretarz Miasta z tym, że wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada w drodze uchwały.

§ 57

1. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta.

2. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

3. Burmistrz może upoważnić swojego Zastępcę, pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza.

4. Od decyzji wydanej przez Burmistrza służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydawać Burmistrz w formie zarządzenia. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia, bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia, Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

6. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

§ 58

1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz, albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie, albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik Miasta, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Burmistrza powiadamiając o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

3. Burmistrz udziela pełnomocnictwa do działania jednoosobowo kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 59

1. Burmistrz przygotowuje projekt budżetu.

2. Bez zgody Burmistrza Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

3. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła go Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 60

1. Burmistrz wchodzi w skład zgromadzeń związków międzygminnych, w których gmina uczestniczy.

2. Na wniosek Burmistrza Rada może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu Zastępcy Burmistrza albo radnemu.

§ 61

1. Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe przekazuje wojewodzie w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

2. Burmistrz przesyła do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Uchwały Rady oraz inne przepisy będące prawem miejscowym.

3. Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady i Zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru Izby.

§ 62

1. Jeżeli Burmistrz przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność gospodarczą, polegającą na naruszeniu ustawowych zakazów łączenia funkcji Burmistrza   z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności, określonych w odrębnych przepisach, obowiązany jest do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczejw ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

2. W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestanie działalności gospodarczej przez Burmistrza w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, Rada stwierdza wygaśnięcie mandatu Burmistrza w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od upływu tego terminu.

3. Burmistrz składa oświadczenie do Rejestru korzyści na zasadach i w terminie określonym w przepisach odrębnych.

§ 63

Burmistrzowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Wysokość odprawy regulują odrębne przepisy.

§ 64

Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

§ 65

1. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza następuje wskutek:

1/ odmowy złożenia ślubowania,

2/ pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3/ utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

4/ naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji Burmistrza z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach,

5/ prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6/ orzeczenia trwałej niezdolności do pracy w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

7/ śmierci,

8/ odwołania w drodze referendum,

9/ odwołania na wniosek Wojewody przez Prezesa Rady Ministrów w przypadkach powtarzającego się naruszania konstytucji lub ustaw oraz nie przynoszących skutku wezwań Wojewody o zaniechanie takiego postępowania,

10/ zmian w podziale terytorialnym.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

3. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Burmistrza.

4. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy lub Zastępców.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 66

1. Po upływie kadencji Burmistrz pełni swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.

2. Po upływie kadencji Burmistrza Zastępca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza.

 

DZIAŁ IV

URZĄD MIEJSKI

§ 67

Organizację wewnętrzną Urzędu ustala Burmistrz w regulaminie organizacyjnym.

§ 68

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu wykonującym uprawnienia zwierzchnika służbowego, w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

§ 69

1. W Urzędzie Miejskim pracownicy samorządowi zatrudnieni są:

a) na podstawie wyboru - Burmistrz,

b) na podstawie powołania - Zastępca Burmistrza i Skarbnik Miasta

c) na podstawie umowy o pracę - pozostali pracownicy.

2. Burmistrz ustala regulamin pracy dla pracowników Urzędu.

§ 70

1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone w pełnomocnictwie oraz określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

2. Zastępca Burmistrza sprawuje funkcję Burmistrza w razie jego nieobecności.

§ 71

1. Sekretarz Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę.

2. Sekretarz Miasta prowadzi sprawy gminy powierzone mu przez Burmistrza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa oraz postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. 

§ 72

Skarbnik Miasta kieruje gospodarką budżetową i finansową gminy oraz wykonuje inne zadania określone dla niego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

§ 73

W celu wykonywania zadań gminy Rada tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w strukturze Urzędu oraz jednostki prawne wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki.

 

ROZDZIAŁ III

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

§ 74

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:

1) w stosunku do Burmistrza Rada, przewodniczący, osoba wyznaczona przez Burmistrza lub Sekretarz Miasta w zakresach określonych w § 56 statutu,

2) w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Burmistrz.

§ 75

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczące pracowników gminnych jednostek organizacyjnych należą do kompetencji kierowników tych jednostek.

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁ I

Akty prawa miejscowego

§ 76

1. Na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego, obowiązujących na obszarze gminy.

2. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1/ wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2/ organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3/ zasad zarządu mieniem gminy,

4/ zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 77

1. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia mieszkańców oraz dla zapewnienia porządku spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

2. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 78

1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały.

2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia.

3. Zarządzenie Burmistrza podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc  w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.

4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza, Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

5. Zbiór aktów prawa miejscowego prowadzi Biuro Obsługi Rady i Burmistrza.

§ 79

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa odrębna ustawa.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁ I

Mienie komunalne

§ 80

Gmina nabywa mienie:

1/ na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym.

2/ przez przekazanie gminie mienia w związku ze zmianą granic gminy w trybie porozumienia, zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów,

3/ w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,

4/ w wyniku własnej działalności gospodarczej,

5/ przez inne czynności prawne,

6/ w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 81

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

§ 82

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

 

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁ I

Gospodarka Finansowa Miasta

§ 83

Miasto prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej podjętej na dany rok budżetowy.

§ 84

1. Projekt uchwały budżetowej sporządza Burmistrz i przedkłada ją Radzie, w terminie przewidzianym ustawą oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta przygotowuje Burmistrz i przedkłada ją wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

3. Uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta, Rada podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego.

4. W przypadku nie podjęcia uchwały budżetowej, w terminie wskazanym w ust. 3, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

5. Rada nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

§ 85

Rada określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

1) wymaganą szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

2) wymogi dotyczące uzasadnienia oraz materiały informacyjne, które Burmistrz przedłoży Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej,

3)  terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 86

Za prawidłową gospodarkę finansową miasta odpowiada Burmistrz.

§ 87

Burmistrzowi Miasta przysługuje wyłączne prawo:

a) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień ustalonych przez Radę,

b) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

c) dokonywania wydatków budżetowych,

d) zgłaszania propozycji zmian w budżecie miasta,

e) dysponowania rezerwą budżetu miasta,

f) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§ 88

1. Gospodarka finansowa miasta jest jawna.

2. Burmistrz ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

3. Burmistrz informuje mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych.

§ 89

Kontrolę gospodarki finansowej miasta sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

§ 90

Uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła  dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

§ 91

Do spraw związanych z gospodarką finansową miasta, nie określonych w Statucie, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy finansowe.

 

ROZDZIAŁ VII

DZIAŁ I

Absolutorium

§ 92

1. Uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

2. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza.

3. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada zapoznaje się z opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu gminy i wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Opiniuje ona również sprawozdanie z wykonania budżetu.

§ 93

1. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia mu absolutorium na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.

2.  Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 Rada zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Burmistrza.

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu imiennym.

 

ROZDZIAŁ VIII

DZIAŁ I

Związki i porozumienia międzygminne oraz stowarzyszanie się gmin

§ 94

1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gmina może z innymi gminami tworzyć związki międzygminne.

2. Decyzję o przystąpieniu do istniejącego związku względnie o utworzeniu podejmuje Rada  w formie uchwały.

3. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez Rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

4. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym zwanym dalej związkiem, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

5. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

6. Związek posiada osobowość prawną, którą nabywa po zarejestrowaniu z dniem ogłoszenia statutu.

7. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzania jego statutu.

8. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest Zgromadzenie związku zwane dalej zgromadzeniem.

9. W zakresie zadań zleconych związkowi Zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące Radzie.

10. Burmistrz informuje Wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku.

11. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast uczestniczących w związku.

12. Na wniosek Burmistrza Rada może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu Zastępcy Burmistrza albo radnemu.

§ 95

1. Gmina może zawierać porozumienia międzygminne z innymi gminami w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

2. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.

§ 96

1. Gmina może wspólnie z innymi gminami tworzyć Stowarzyszenia.

2. Organizację, zadania oraz tryb pracy Stowarzyszenia określa jego statut.

3. Do Stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia Stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.

§ 97

Gmina może ustanawiać fundacje wspólnie z innymi podmiotami prawnymi na zasadzie przepisów ustawy o fundacjach.

 

ROZDZIAŁ IX

DZIAŁ I

Referendum gminne

§ 98

1. Referendum gminne polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania w zakresie spraw dotyczących wspólnoty samorządowej, w tym dotyczących zadań i kompetencji organów gminy lub  w sprawie odwołania organu stanowiącego czyli Rady, a także Burmistrza.

2. W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze gminy, posiadające czynne prawo wyborcze do wyboru Rady.

§ 99

1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady chyba, że dotyczy odwołania organu stanowiącego.

2. Do przeprowadzenia referendum wymagana jest inicjatywa Rady lub wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

§ 100

1. W sprawach odwołania Rady przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum przeprowadzonego na wniosek 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

2. Wniosek mieszkańców gminy może dotyczyć odwołania Rady i Burmistrza albo odwołania jednego z tych organów.

3. Referendum w sprawie odwołania Burmistrza może być przeprowadzone także z inicjatywy Rady zarówno w przypadku podjęcia uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium jak i w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium.

4. W przypadku podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium wymagany jest wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

6. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Podejmuje ją większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.

§ 101

Jeżeli wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

§ 102

1. Rada podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu chyba, że referendum dotyczy odwołania Burmistrza.

2. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

3. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium wymagana jest większość co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.

§ 103

Referendum w sprawie odwołania organu gminy nie przeprowadza się:

1/ przed upływem 12 miesięcy od dnia wyborów albo od dnia ostatniego referendum w tej sprawie,

2/ jeżeli data wyborów przedterminowych przeprowadzanych w wyniku referendum, miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji organu.

§ 104

Przedmiotem referendum gminnego może być również samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy, w tych sprawach rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum.

§ 105

1. Uchwała Rady w sprawie przeprowadzenia referendum winna zawierać:

1/ pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane mieszkańcom jednostki do wyboru,

2/ termin przeprowadzenia referendum,

3/ wzór karty do głosowania,

4/ kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

2. W przypadku gdy przedmiotem referendum gminnego jest samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne, uchwała Rady wskazuje również cel lub cele oraz zasady samoopodatkowania.

§ 106

1. Uchwała Rady w sprawie przeprowadzenia referendum podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie miasta.

2. Referendum przeprowadza się na dzień wolny od pracy najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym, o którym mowa w ust. 1.

§ 107

1. Finansowanie referendum jest jawne.

2. Koszty referendum pokrywa się z budżetu gminy.

§ 108

Referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

§ 109

Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania.

§ 110

1. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

2. Wynik referendum gminnego w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne jest rozstrzygający, jeżeli za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych głosów.

§ 111

Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, Burmistrz niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.

§ 112

1. Jeżeli w ważnym referendum w sprawie  odwołania Burmistrza przeprowadzonym na wniosek Rady z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, przeciwko odwołaniu Burmistrza oddano więcej niż połowę ważnych głosów, działalność Rady ulega zakończeniu z mocy prawa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Prezes Rady Ministrów niezwłocznie wyznacza osobę, która pełnić będzie funkcje organów gminy do czasu wyboru nowych organów oraz zarządza wybory przedterminowe.

 

ROZDZIAŁ X

Nadzór nad działalnością gminy

§ 113

1. Nadzór nad działalnością gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa.

3. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminy tylko w przypadkach określonych ustawami.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 114

1. Zmiana statutu wymaga podjęcia przez Radę Miejską uchwały o zmianie statutu.

2. Zmiana statutu zgłoszona podczas obrad Rady może być rozpatrzona najwcześniej na następnej sesji.

3. Zmiany Statutu wprowadza się w takim samym trybie jak jego uchwalenie.

§ 115

Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 Załącznikami Statutu są:
1. Opis granic Gminy Bieruń.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Bieruń.
3. Regulamin obrad Rady Miejskiej.
4. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich.
5. Regulamin pracy Komisji stałych i doraźnych Gminy.
6. Regulamin Klubów radnych.

Opracował tekst: < brak >
Opublikował: Remigiusz Wykręt