Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

Wydział Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami  RSS

GPN I
2009-04-02

Opinie, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

GPN II
2009-04-08

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

GPN III
2009-04-08

Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego

GPN IV
2009-04-08

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu

GPN IX
2009-04-08

Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia

GPN V
2009-04-08

Decyzje o warunkach zabudowy dla osób fizycznych

GPN VI
2009-04-08

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla osób prawnych

GPN VII
2009-04-08

Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia

GPN VIII
2009-04-08

Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji

GPN X
2009-04-08

Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji

GPN XII
2009-04-08

Ustalenie numeru porządkowego budynku

GPN XIII
2009-04-08

O przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

GPN XIV
2009-04-08

O odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne gminne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela / użytkownika wieczystego/pełnomocnika

GPN XIX
2009-04-09

Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu

GPN XV
2009-04-09

O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

GPN XVI
2009-04-09

O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

GPN XVII
2009-04-09

O wydzierżawienie gruntu gminnego

GPN XVIII
2009-04-09

O zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

GPN XX
2009-04-09

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego/ niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

GPN XXI
2009-04-09

Dokonanie podziału nieruchomości - etap i - wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z przepisami odrębnymi lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

GPN XXII
2009-06-26

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

< Poprzednia | 1 | Następna >