Today is 22 January 2019. Witamy na stronie miasta Bieruń

Bieruń

2005  RSS

XIII/4/2005
2009-05-20

W sprawie: powołania Skarbnika Miasta Pani Danuty Żerdka

XIII/3/2005
2009-05-20

W sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Pani Róży Roj-Gawliczek

XIII/2/2005
2009-05-20

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/10/2005 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24.11.2005 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagrodzę specjalnego funduszu nagród.

XIII/1/2005
2009-05-20

W sprawie: zmian budżetu

XII/10/2005
2009-05-20

W sprawie: użycia herbu miasta w celach komercyjnych

XII/9/2005
2009-05-20

W sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałej Rady

XII/8/2005
2009-05-20

W sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących wprowadzenia zmian granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychami.

XII/7/2005
2009-05-20

W sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących zmiany nazw ulic oraz nadania nazw odcinkom ulic, które nie posiadają nazwy

XII/6/2005
2009-05-20

W sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego dot. „Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” na lata 2006-2007.

XII/5/2005
2009-05-20

W sprawie: oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części pomieszczeń w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu-Ścierniach, będącego własnością gminy wraz z częścią gruntu, na którym jest posadowiony

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna >